Statut Stowarzyszenia Kolejarz

STATUT STOWARZYSZENIA „KOLEJARZ”

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 § 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Kolejarz”, w dalszej części statutu zwane Stowarzyszeniem

 

§ 2

 1. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Siedliskach 6, 59-222 Miłkowice.
 2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

 1. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie działa w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach. i innych przepisów prawnych oraz niniejszego Statutu.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

 

§ 4

Stowarzyszenie jest ośrodkiem życia kulturalnego, oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku oraz społecznym ośrodkiem zainteresowań i aktywizacji kulturalno – oświatowej emerytowanych kolejarzy w środowisku zamieszkania.

 

§ 5

Stowarzyszenie może posiadać i używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.

 

 

ROZDZIAŁ II

Zadania i sposób realizacji celów Stowarzyszenia .

 

§ 6

Do zadań należy:

 1. Popularyzowanie historycznych i kulturowych walorów kolei.
 2. Pielęgnowanie i upowszechnianie zjawisk, treści i wartości kolejowych.
 3. Propagowanie kultury, zarówno materialnej, jak i duchowej i poszerzanie wiedzy historycznej o kolejnictwie.
 1. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej.
 2. Rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno – oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku mieszkańców gminy oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb w tymzakresie.
 1. Organizowanie działań, które sprzyjać będą zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej.
 2. Organizowanie spacerów, wycieczek turystyczno – krajoznawczych i innych form rekreacji i wypoczynku.
 3. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy.
 4. Organizowanie wypoczynku i imprez kulturalno – oświatowych dostosowanych do zainteresowań i potrzeb mieszkańców gminy.
 1. Rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych.
 2. Tworzenie warunków ułatwiających integracje z dziećmi i młodzieżą.
 3. Działania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących z obszarów wiejskich.
 4. Organizowanie wycieczek do teatrów, kin, na koncerty, wieczory literacko – muzyczne.
 5. Urządzanie wieczorów związanych z obchodami świąt okolicznościowych.
 6. Działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej.
 7. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i czynnej ochrony przyrody.
 8. Współpraca z innymi klubami, kołami i placówkami kulturalnymi oraz regionalnymi stowarzyszeniami społeczno – kulturalnymi i związkami twórczymi.
 9. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 10. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa ludności wiejskiej.
 11. Integrowanie społeczeństwa gminy w poczuciu patriotyzmu, demokracji i tolerancji.
 12. Działania wspomagające rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 13. Pozyskiwanie sponsorów i gromadzenie funduszy na działalność.

 

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Zabieranie głosu i wyrażenia swojego stanowiska na forum publicznym ze szczególnym uwzględnieniem forum samorządu lokalnego
 2. Współpraca z organami administracji publicznej i kierowanie do nich postulatów
 3. Organizowanie i finansowanie:

a) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, festyny; służących zwłaszcza integracji mieszkańców, promocji gminy i jej tożsamości kulturowej,

b) imprez sportowo – rekreacyjnych, takich jak, zawody sportowe, imprezy rekreacyjne, wyjazdy turystyczno – krajoznawcze,

c) działalności różnych grup społecznych, kół zainteresowań, zespołów tanecznych, wokalnych,

d) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej,

e) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji i konkursów,

 1. Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 1. Realizując cele statutowe Stowarzyszenie może opierać się na społecznej pracy członków i zatrudnionych pracownikach.

§ 8

W działalności Stowarzyszenia należy uwzględnić interesujące i różnorodne formy pracy zmierzające do tego, aby każdy członek Stowarzyszenia mógł zaspokoić swoje indywidualne potrzeby kulturalne, dążąc jednocześnie do przyciągnięcia jak najszerszego grona mieszkańców gminy.

  

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

– Zwyczajnych,

– Wspierających,

– Honorowych.

 

§ 10

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.
 2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

 

§ 11

Członkiem Stowarzyszenia staje się każdy, kto zadeklaruje wolę współdziałania w realizacji jego celów i zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 12

 1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,

b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały.

O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

 1. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

 

§ 13

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,

b) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,

c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a) brać udział w Walnych Zgromadzeniach Członków

b) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

c) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

d) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,

e) regularnie opłacać składki członkowskie.

 

§ 14

 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c) utraty osobowości prawnej członka będącego osobą prawną,

d) wykluczenia.

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,

d) działania na szkodę Stowarzyszenia.

3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) – c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

§ 15

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności Stowarzyszenia zadeklaruje uiszczanie stałej składki lub inne określone świadczenia na rzecz Stowarzyszenia.
 1. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

§ 16

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła wybitne zasługi dla Stowarzyszenia oraz realizacji postawionych celów.
 2. Członkowie honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Poza tym posiada takie same prawa i obowiązki jak Członkowie Zwyczajni. Uczestniczą w walnym zebraniu z głosem doradczym.
 3. Nadanie godności członka Honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków

2) Zarząd Stowarzyszenia,

3) Komisja Rewizyjna,

 

§ 18

 1. Kadencja władz trwa 5 lat.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 1. O sposobie głosowania na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia decyduje każdorazowo Walne Zebranie.
 2. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

 

§ 19

Termin Walnego Zebrania Stowarzyszenia i sposób powiadamiania ustala Zarząd. Zarząd jest obowiązany zawiadomić członków o ustalonym terminie, co najmniej na 14 dni przed odbyciem Walnego Zebrania.

 

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:

 1. Uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian.
 3. Rozpatrywanie sprawozdań

a) Zarządu Stowarzyszenia ,

b) Komisji Rewizyjnej,

4. Ustalenie zadań dla Zarządu.

5. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia w liczbie 5, Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 osób.

6. Wybór przedstawicieli Stowarzyszenia jako jego reprezentantów w innych Stowarzyszeniach.

 1. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia.

 

§ 21

 1. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone przez Zarząd.
 2. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zgromadzeniu Członków przysługuje jeden głos.

 

§ 22

Zebrania Stowarzyszenia zwoływane są w miarę potrzeb w terminach ustalonych przez Zarząd, lecz nie rzadziej jak raz w kwartale.

 

§ 23

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd:

 1. Z inicjatywy własnej.
 2. Na podstawie wniosków, co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.

 

§ 24

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia powinno nastąpić najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

 

§ 25

Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd składający się z 6 osób:

 1. Prezesa – odpowiedzialnego za całokształt pracy Stowarzyszenia w oparciu o ustalone wytyczne uchwalone przez Walne Zebranie.
 2. Wiceprezesa odpowiedzialnego: za opracowanie programów działalności Stowarzyszenia i realizację tych programów, oraz za utrzymaniem łączności z zakładami pracy, instytucjami i placówkami kulturalnymi, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi.
 3. Sekretarza – odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia.
 4. Skarbnika – odpowiedzialnego za rozliczenia finansowe Stowarzyszenia.
 5. Dwóch członków zarządu – odpowiedzialnych za sprawy gospodarcze, za działalność kulturalno – oświatową itp.
 6. Zarząd uchwałą określa przydzielenie poszczególnych funkcji członkom zarządu wybranych przez Walne Zebranie.

 

§ 26

 1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania,

b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

d) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

e) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

f) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

h) organizowanie i prowadzenie działalności zarobkowej w celu pozyskania środków na rzecz prowadzenia działalności statutowej.

2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami

podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
 2. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia lub wykonania konkretnych zadań Zarząd może zatrudniać pracowników.

 

§ 27

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z potrzebami nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele Komisji Rewizyjnej.

 

§ 28

Merytoryczną kontrolę nad pracą Zarządu sprawuje trzyosobowa Komisja Rewizyjna, która składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Badanie całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia.
 2. Kontrola prawidłowości prowadzenia spraw finansowych Stowarzyszenia.
 3. Stawianie Zarządowi Stowarzyszenia wniosków dotyczących zatwierdzania bilansów rocznych.
 4. Sprawdzanie zgodności wydatków z przeznaczeniem funduszów, z których wydatki zostały dokonane oraz badanie dokonanych wydatków pod względem ich celowości, rzetelności i gospodarności.
 5. Stawianie wniosku uczestnikom Walnego Zebrania o absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 

§ 30

Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

 

 

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 31

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a) składek członkowskich,

b) dotacji i ofiarności publicznej,

c) środków otrzymanych od sponsorów,

d) darowizn,

e) zapisów i spadków,

f ) dochodów z majątku,

g) dochodów z własnej działalności statutowej.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego kwartału.

4. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 32

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Przepisy końcowe

 

§ 33

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
 3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na cel zgodny ze Statutem lub dobroczynny.

 

§ 34

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 

§ 35

W sprawach nieuregulowanych w Statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z póź. zm.)